Bel ons 026-2135625

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Direct energielabel’: gebruiker overeenkomstig artikel 6:231 sub b BW, namelijk Direct Energielabel BV, gevestigd te Doorwerth en

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65877454;

‘Opdrachtgever’: wederpartij overeenkomstig artikel 6:231 sub c BW, namelijk de partij die een opdracht verstrekt aan Direct Energielabel

tot het doen van een energiescan op de door opdrachtgever aangegeven locatie, het aanvragen van offertes van duurzame-

energieproducten bij derden, dan wel het op andere wijze geven van advies over duurzame energie.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Direct Energielabel en Opdrachtgever, waaronder

maar niet uitsluitend het verrichten van een energiekeuring, of het aanvragen van offertes van duurzame energieproducten bij derden en

het geven van energieadvies.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn

overeengekomen.

3. Opdracht

3.1 Direct Energielabel is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voorvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke

opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Direct Energielabel zijn medegedeeld.

3.2 Direct Energielabel zal de krachtens opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer, zo mogelijk in

bijzijn van opdrachtgever, uitvoeren. Direct Energielabel behoudt zich het recht voor om de opdracht uit te laten voeren door een door

hem aan te wijzen derde.

3.3 De opdracht wordt door of namens Direct Energielabel schriftelijk bevestigd. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht

niet correct zou zijn bevestigd dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan

Direct Energielabel te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn

gegaan met inhoud van de opdrachtbevestiging.

3.4 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend

indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.5 Direct Energielabel streeft ernaar de opdracht op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.

3.6 Van de keuring maakt Direct Energielabel een rapport dat hij ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.

4. Tarieven

4.1 De door Direct Energielabel uit te voeren energiescan en eventuele aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever gefactureerd

conform de in de schriftelijke bevestiging opgenomen dan wel later schriftelijk bevestigde tarieven. Deze tarieven zijn inclusief BTW.

4.2 De verschuldigdheid van de (tussen opdrachtgever en Direct Energielabel) overeengekomen prijs is niet afhankelijk van het resultaat

van de keuring.

4.3 Behoudens de annulering zoals hierna bepaald, is opzegging van de overeenkomst niet mogelijk. Opdrachtgever dient een opdracht te

allen tijde te annuleren indien dit gewenst is. In geval van annulering tot uiterlijk één werkdag (24 uur) voorafgaand aan de dag van

inspectie is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. In geval van annulering binnen één werkdag (24 uur)

voorafgaand aan de dag van inspectie is de opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.

5. Inhoud keuring

5.1 In een keuring is niet begrepen:

– controle van niet gereinigde beglazing;

– controle van geluidsisolatie, warmte isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische

hulpmiddelen;

– controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;

– controle van de kruipruimten, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar recht onder kruipluikdeksels, zonder technische

hulpmiddelen;

– verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen of onderdelen teneinde achterliggende installaties en/of constructies

te beoordelen;- hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring.6. Overige bepalingen

6.1 Indien een te keuren object ondanks de tussen opdrachtgever en Direct Energielabel gemaakte afspraken niet of onvoldoende

toegankelijk is en/of een ongehinderde uitvoering van de opdracht door Direct Energielabel niet mogelijk is, dan is opdrachtgever aan

Direct Energielabel het annuleringstarief verschuldigd, zoals genoemd in art. 4.3. Tevens zullen alle kosten verbonden aan een eventuele

nieuwe inspectie in rekening worden gebracht.

6.2 Direct Energielabel zal zich inspannen om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, een garantie kan dienaangaande niet gegeven

worden. Direct Energielabel is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het niet tijdig kunnen verschijnen op het

overeengekomen tijdstip van een keuring.

6.3 Er wordt tijdens de keuring geen gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Indien opdrachtgever staat op het gebruik van hulpmiddelen dan

worden gemaakte kosten (met opslag) in rekening gebracht.

6.4 Ruimten tussen en onder vloeren, achter wanden en knieschotten e.d. worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van de

opening.

6.5 Inspectie van daken vindt visueel plaats tot een (werk)hoogte van maximaal 2,5 meter. Inspectie van hoger gelegen delen vindt slechts

plaats op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, waarbij aanvullende kosten in rekening kunnen worden gebracht. Indien opdrachtgever

hiervoor klimmateriaal beschikbaar stelt, dient deze te voldoen aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud te verkeren

en dienen de omstandigheden veilig te zijn. Dit uitsluitend ter beoordeling van Direct Energielabel.

6.6 Indien tijdens een keuring blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit

uitsluitend ter beoordeling van Direct Energielabel, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt dan

in de rapportage melding gemaakt.

6.7 indien door Direct Energielabel een inspectie moet worden verricht aan een object wat deel uitmaakt van een groter geheel, zal

opdrachtgever vooraf aangeven welke gebouwonderdelen dienen te worden gekeurd. In onderhavige situaties behoudt Direct Energielabel

zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.

7. Inhoud Energie-advies rapport

7.1 De eventueel in de rapportage aangegeven rendementen en kosten zijn indicatieve en globale ramingen gebaseerd op landelijke

gemiddelden en gangbare databanken, welke slechts betrekking hebben op het tijdstip van het uitbrengen van de inspectie. De werkelijke

rendementen en kosten kunnen afwijken van de in het rapport opgenomen ramingen. De rendementen en kosten plegen slechts een

indruk te geven van de investering en het rendement van duurzame- energieproducten. Opdrachtgever kan aan de rapportage geen

rechten ontlenen.

7.2 Indien in de rapportage rendementen en kosten zijn opgenomen, zich uitstrekkend over een bepaalde periode, is sprake van een

indicatieve en globale raming van redelijkerwijs te verwachten rendementen en kosten over de aangegeven termijn, uitgaande van de

situatie ten tijde van het opstellen van de rapportage.

7.3 Direct Energielabel behoudt zich alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten voor in verband met door hem

geleverde adviezen en uitgebrachte rapportages.

7.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de rapportages en adviezen anders te gebruiken dan voor persoonlijk gebruik en derhalve niet

voor gebruik in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8. Betaling

8.1 Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tot aan het

tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichting jegens Direct Energielabel heeft voldaan, blijft het eigendom van afgegeven

rapportage(s) bij Direct Energielabel.

8.2 Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de in lid 3 van dit artikel aangegeven rente en

buitengerechtelijke kosten verschuldigd vanaf datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot datum van werkelijke betaling.

8.3 Bij verzuim van opdrachtgever kan de wettelijke rente vermeerderd met 2% in rekening worden gebracht betreffende werkzaamheden

voor consumenten en de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% betreffende werkzaamheden voor niet-consumenten

(rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in uitoefening van een beroep of bedrijf).

8.4 Bij verzuim van opdrachtgever die een consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform ‘het Besluit

Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de

daarover verschuldigde BTW (afhankelijk van opdrachtgever of de- ze de omzetbelasting kan verrekenen.

8.5 Bij verzuim van opdrachtgever die geen consument is, zullen de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de te incasseren

som, met een minimum van € 40,00.

8.6 Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totaal door Direct

Energielabel te vorderen bedrag.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Direct Energielabel jegens opdrachtgever voor schade, direct of

indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen

partijen gesloten overeenkomst door Direct Energielabel of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag

dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Direct Energielabel zal worden uitgekeerd. Direct Energielabel

verplicht zich om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten tegen branchegebruikelijke voorwaarden.

9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 heeft te gelden dat indien er sprake is van aansprakelijkheid van Direct Energielabel jegens

opdrachtgever, deze aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot hetgeen in dit artikel 9.2 t/m 9.10 is geregeld en is vergoeding gemaximeerd

tot de volgende bedragen:

a. Wanneer Direct Energielabel aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 4.500,00;

b. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden is de maximale te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste 3 maanden

verschuldigde honorarium;c. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Direct Energielabel komt, geldt voor de opdrachtgever een eigen

risico van € 750,00.

9.3 Direct Energielabel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen, vertragingsschade of bedrijfs-stagnatie.

9.4 Door Direct Energielabel verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook en tot wie dan ook gericht, zijn vrijblijvend. Direct Energielabel is

niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of niet handelen conform instructies

van de in de rapportage genoemde adviezen.

9.5 Bij de vaststelling van de hoogte van eventuele schadevergoeding zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige

staat van het object of het bouwkundig onderdeel waarop de schade is ontstaan.

9.6 Indien Direct Energielabel aansprakelijk is voor de schade, heeft Direct Energielabel het recht om de schade op eigen kosten te (doen)

beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen herstellen. Indien opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat

opdrachtgever Direct Energielabel hierover schriftelijk heeft geïnformeerd of aan Direct Energielabel de mogelijkheid heeft geboden om

het gebrek nader te inspecteren, verbeurt de opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding. Bij

eventuele schade wordt ten allen tijde uitgegaan van het terugbrengen van het onderdeel in de oorspronkelijke staat en functionaliteit.

9.7 Direct Energielabel is niet aansprakelijk voor zaken die Direct Energielabel niet geïnspecteerd heeft en waarvan Direct energielabel in

de rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd.

9.8 Indien Direct Energielabel bemiddelt tussen opdrachtgever en derden voor uit de, door Direct Energielabel uitgevoerde, keuring

voortvloeiende werkzaamheden, accepteert Direct Energielabel geen enkele aansprakelijkheid voor die werkzaamheden.

9.9 Opdrachtgever is gehouden Direct Energielabel te vrijwaren ter zake van iedere aanspraak van enige derde in verband met de

uitvoering van de overeenkomst door Direct Energielabel

10. Klachten en geschillen

10.1 Opdrachtgever dient klachten jegens Direct Energielabel met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of ontstane schade

binnen uiterlijk 14 dagen na verzending van de rapportage dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs

door opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij Direct Energielabel te hebben gemeld.

10.2 Klachten die Direct energielabel bereiken na de in lid 1 van deze paragraaf genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van

herinspectie en/of schadevergoeding.

10.3 Een aansprakelijkstelling dan wel melding van schade wordt door Direct Energielabel schriftelijk bevestigd.

10.4 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel

aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart Direct Energielabel voor alle schade, kosten en interesten welke voor Direct Energielabel zijn ontstaan als

gevolg van vorderingen van derden in verband met door Direct Energielabel verstrekte adviezen en rapporten.

10.6 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Direct Energielabel. Klachten worden

uitsluitend in behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10.7 ‘Opdrachtgever heeft het recht tot uiterlijk 14 dagen na verzending van het rapport gebreken ten aanzien van de rapportage kenbaar

te maken bij Direct Energielabel, bij gebreke waarvan opdrachtgever zich niet meer kan beroepen op de onjuistheid daarvan

11. Tussentijds beëindiging overeenkomst

11.1 De tussen opdrachtgever en Direct Energielabel gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum

waarop opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan opdrachtgever is verleend dan wel op

opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

11.2 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Direct Energielabel gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet

tijdig nakomt, daaronder begrepen het geval dat opdrachtgever ontvangst van de rapportage weigert of een betaling niet op het daarvoor

overeengekomen tijdstip is verricht, is Direct Energielabel bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist

is, de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Direct Energielabel op het

overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente.

11.3 Direct Energielabel heeft de bevoegdheid andere met opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn

uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen, indien de omstandigheden als in

dit artikel aangegeven zich voordoen en Direct Energielabel reden heeft aan te nemen dat opdrachtgever ook ten aanzien van deze andere

overeenkomsten het gerechtvaardigde vermoeden heeft dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

12. Overmacht

12.1 Direct Energielabel is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien Direct Energielabel daartoe verhinderd is als gevolg

van een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van Direct Energielabel ligt.

12.2 Als overmacht word in ieder geval, doch niet uitsluitend aangemerkt werkstakingen, ziekte van Direct Energielabel of aan Direct

Energielabel verbonden personen, verkeers-, transport- en bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, terrorisme, brand, uitsluitingen,

gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten en het in gebreke blijven van toeleveranciers van Direct Energielabels

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen zullen berecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Direct Energielabel tenzij Direct

Energielabel de voorkeur geeft aan een rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever.